logo

GOVT. COLLEGE OF ART AND CRAFT, KOLKATA

inner-page-banner

Our College

Staffs

Part-Time Faculty

Shri Sougato Das

Gust Lecturer

Shri Kamalaksha Gangapadhyay
Shri Swapan Roy
Shri Achinta Kumar Bhattacharyay
Shri Apurba Sengupta
Shri Swati Roy
Shri Gopinath Roy

Non-Teaching Staff

Office

 • Shri Tarun Kanti Rakshit (UDC)
 • Smt. Alpana Das (Matron)
 • Shri Abdul Salam (Press Man)
 • Shri Sovanil Roychowdhury (LDC)
 • Shri Radha Gobinda Sarkar
 • Shri Ratan Sutradhar (Carpentar)
 • Miss Shrya Das (Cashier)

Service and Maintenance Staff

 • Md. Soharab Ali
 • Mahamood Ahmed
 • Shri Swapan Sen
 • Shri Ramendu S. Seth
 • Shri Bankim Bhuniya
 • Shri Prabhat Biswal
 • Shri Mrinal Kayal
 • Shri Dhrup Dosad
 • Shri Naran Karmakar
 • Shri Tarak Mukherjee
 • Sri Mangal Hazra
background